800.000

  • Định lượng: 10g
  • Số lượng: 60 thanh
  • Kích thước thanh trầm: Dài 21cm, đường kính 1,2mm.
  • Thời gian cháy: 35 phút ( không gió)
  • Xuất xứ trầm: Trầm kiến tự nhiên miền Trung Việt Nam